SOUČASNOST ŠKOLY

Škola má od dob svého založení až po současnost ve svém regionu, i daleko za jeho hranicemi, velmi dobrou pověst. Pravidelně se účastní festivalů, přehlídek a soutěží (především celostátních soutěží vyhlašovaných každoročně MŠMT pro různé obory) s úspěšnými výsledky.

VZNIK HUDEBNÍ ŠKOLY V PELHŘIMOVĚ

 • od roku 1862 rozvíjel v městě svou činnost pěvecký sbor Záboj. Zpěv se ozýval při všech větších událostech města a často byl i doprovázen orchestrem.
 • 1886 při hasičském sboru vznikla městská kapela, jejímž kapelníkem byl sbormistr Záboje Josef Fabián.
 • 1906 byla vytvořena zvláštní komise, skládající se z místních hudebníků a znalců hudby, která si dala za úkol zřídit ve městě stálou disciplinovanou kapelu s řádně vzdělaným a placeným kapelníkem.
 • 1907 byl vybrán kapelník konkursem a stal se jím Antonín Láznička z Kutné Hory.
 • 1914 ho vystřídal Karel Kratochvíl - bratr sbormistra Záboje Josefa Kratochvíla.
 • po roce 1920 vyučovali na hudební nástroje p. Vedral, Suk, Žemlička, Kotrč, Kampe, Rein, John, Císař, Krása, Láznička, br. Rychetští, br. Kratochvílové. V Pelhřimově tak vzniklo několik hudeb které vedli kapelníci - Rein, Žemlička, Kotrč, Hunal, Krása.
 • 1938 z popudu sbormistra Záboje Jaroslava Dobrodinského byl proveden průzkum, jaký je zájem o výuku hudby
 • 1. září 1939 byla založena HUDEBNÍ ŠKOLA a prvním ředitelem se stal Bohumil Radáš, který přišel do Pelhřimova z Opavy. Zabráním pohraničí se do Pelhřimova dostala řada velmi dobrých hudebníků. Ti začali vyučovat na hudební škole a zároveň byl posílen také symfonický orchestr.
 • 1945 ředitel Josef Knypl vede sedmičlenný učitelský sbor hudební školy
 • 1949 je škola zestátněna jako Městský hudební ústav, později Základní hudební škola
 • 1961 začíná další etapa vývoje, kdy byly celostátně ustaveny LIDOVÉ ŠKOLY UMĚNÍ
 • 1962 k hudebnímu oboru je otevřen výtvarný - učitelé ak. sochař Josef Kříž a Josef Sztacho
 • 1977 otevřen taneční obor
 • 1980 otevřen literárně-dramatický obor

Základní umělecká škola v Pelhřimově má již dlouholetou tradici. Byla založena v roce 1939 pod názvem Městská hudební škola, později Městský hudební ústav, Základní hudební škola, Lidová škola umění a od roku 1990 Základní umělecká škola Pelhřimov.

Dnem 1.1.1998 získala škola právní subjektivitu. Od roku 2000 probíhala rozsáhlá oprava budovy Pod Kalvárií 850 a pokračováním byla půdní vestavba s baletním a koncertním sálem, jejíž kolaudace proběhla 8.4.2002. V prosinci 2002 byly dokončeny stavební úpravy dvora zmíněné budovy. ZUŠ používala k výuce dvou budov v Pelhřimově a detašované třídy v ZŠ Košetice. V Pelhřimově to byly budovy v ulici Pod Kalvárií č. 850 a ve Vnitřní ulici č. 139, kde probíhala výuka výtvarného oboru. Jelikož byla budova ve Vnitřní ulici č.139 shledána jako staticky nevyhovující, musela být na základě rozhodnutí majetkového odboru Krajského úřadu kraje Vysočina uzavřena.

Od šk. roku 2002/2003 byla výuka výtvarného oboru přestěhována do provizorních učeben v KD MÁJ. Toto řešení bylo nouzové a vzniklý problém byl vzápětí projednáván s vedením města  Pelhřimov o možnosti pronájmu vhodnějších prostor. Jako nejvhodnější se jevily prostory v uzavřené bývalé mateřské školce v ulici A. Sovy. Tato budova byla na náklady města Pelhřimov  / cca 1.400 000,- Kč / upravena pro potřeby ZUŠ a od 1.9.2005 zde probíhá výuka výtvarného a literárně-dramatického oboru.

Od 20.11.2001 byl zřizovatelem Základní umělecké školy v Pelhřimově kraj Vysočina. Po jednáních mezi KrÚ Vysočina a městem Pelhřimov bylo rozhodnuto, že od 1.1.2005 bude novým zřizovatelem Město Pelhřimov.

Vytvořil Enbros.cz